poistenie osôb

Logo spoločnosti
Patrí sem:

  • Úrazové a rizikové poistenie
  • Životné poistenie
  • Cestovné poistenie
  • Poistenie občianskej zodpovednosti

Logo spoločnosti
Získate s nami nadštandardný servis.
Maskot Freddy

Každý človek je aj pri najväčšej opatrnosti vystavený riziku úrazu. Doma, v práci, v škole, na cestách… Drobné ale i vážnejšie úrazy sú každodennou súčasťou nášho života a okolia.

Moderné poistné produkty rizikového životného poistenia, bez potreby sporenia, dokážu klientovi zabezpečiť poistnú ochranu nielen voči úrazu, ale aj choroby a invalidity. Klient tak má možnosť poistiť akékoľvek riziko, vrátane kritických chorôb, operácií (chirurgických zákrokov), či práceneschopnosti (PN).

trvalé následky úrazu

smrť v dôsledku úrazu

denné odškodné počas liečby úrazu

denné odškodné počas hospitalizácie

Doba, v ktorej žijeme, prináša neraz mnoho prekvapení, ktoré dokážu zmeniť život človeka od základov. Starosti nastávajú, ak udalosti naberajú negatívny ráz. Choroba, úraz, invalidita… V takom prípade človek určite ocení výhody životného poistenia, ktoré dokáže reflektovať a určitým spôsobom kompenzovať straty, ktoré nastali z vyššie spomenutých dôvodov.

kapitálové životné poistenie

investičné životné poistenie

detské investičné poistenie

poistenie pohrebných nákladov

Cestovné poistenie podľa vašich potrieb vás ochráni pred rizikami náhleho ochorenia, úrazu, straty batožiny či zodpovednosti za škodu inej osobe.

Nájdeme vám optimálne cestovné poistenie, či už krátkodobé poistenie alebo cenovo výhodné celoročné poistenie, prípadne ešte výhodnejšie rodinné cestovné poistenie.

poistenie liečebných nákladov

asistenčné služby

poistenie právnej ochrany

úrazové poistenie (trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu)

poistenie zodpovednosti za škodu (na zdraví a na majetku, finančné škody)

poistenie batožiny (poškodenie, krádež)

poistenie oneskorenia a zrušenia letu

poistenie rizikových športov

poistenie storna cesty

poistenie manuálnych pracovných ciest

Poistite výhodne seba a všetkých členov vašej domácnosti pre prípad škôd spôsobených v bežnom, občianskom živote. Individuálne poistenie zodpovednosti za škodu v občianskom živote za škodu v občianskom živote za pár eur ročne.

Poistení sú všetci členovia vašej domácnosti vrátane zvierat, poistené sú aj škody pri rekreačných športoch, poistná ochrana v SR aj zahraničí.

škody vzniknuté iným ublížením na zdraví alebo živote

finančné škody vyplývajúce z ujmy na živote, zdraví alebo majetku