PZP

Logo spoločnosti
Poistenie, z ktorého sa kryjú škody,
ktoré zavinil poistenec iným účastníkom
cestnej premávky.
Logo spoločnosti
Získate s nami nadštandardný servis.
Maskot Freddy
Ikonka auta so štítom

držiteľov tuzemského motorového vozidla, ktorý má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu, v ostatných prípadoch ten, kto je vlastníkom motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľom

pri nájomnej zmluve s právom kúpy prenajatej veci – leasing, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu má nájomca

v prípade cudzozemského motorového vozidla má povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vo všeobecnosti vodič tohto motorového vozidla

Poistnú zmluvu je potrebné uzatvoriť najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. V prípade cudzozemských vozidiel povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vzniká pri vstupe cudzozemského motorového vozidla na územie SR.

Poistený má z poistenia zodpovednosti právo, aby poisťovňa za neho nahradila poškodenému uplatnené preukázané nároky na náhradu:

škody na zdraví a nákladov pri usmrtení (5 240 000 EUR)

škody vzniknutej poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci (1 050 000 EUR)

ušlého zisku

účelne vynaložených nákladov spojených s právnym zastúpením

pripoistenie nadštandardných asistenčných služieb

pripoistenie skiel

pripoistenie úrazu celej posádky motorového vozidla

pripoistenie škôd pri živelnej udalosti

pripoistenie stretu so zverou

pripoistenie poškodenia pneumatík