zodpovednosť

Logo spoločnosti
Patrí sem:

  • Poistenie zodpovednosti podnikateľa
  • Poistenie zodpovednosti zamestnanca
  • Poistenie profesijnej zodpovednosti
  • Poistenie zodpovednosti cestného dopravcu
  • Poistenie zodpovednosti zasielateľa
  • Poistenie zodpovednosti za enviromentálnu
    škodu

Logo spoločnosti
Získate s nami nadštandardný servis.
Maskot Freddy

Každý živnostník, podnikateľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí pri výkone svojho podnikania. V tomto poistení platí, že poistné plnenie vždy dostane tretia osoba (poškodený), nikdy nie poistený, ani poistník.

Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na:

zodpovednosť za škodu na zdraví alebo usmrtením

zodpovednosť za škodu na majetku

zodpovednosť za následné finančné škody

právne náklady v súvislosti so škodou na zdraví alebo na majetku

škody spôsobené vadným výrobkom

škody za veci prevzaté a v užívaní

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania kryje nárok zamestnávateľa na náhradu škody, ktorú mu zamestnanec spôsobil pri výkone povolania neúmyselným porušením pracovných povinností.

Poistenie zodpovednosti za škodu kryje:

škodu na motorovom vozidle zamestnávateľa

škodu na majetku zamestnávateľa

škodu spôsobenú na dopravovaných veciach

škodu spôsobenú chybne vykonanou prácou alebo službou

Poistenie profesijnej zodpovednosti kryje škody, ktoré môže poistený spôsobiť svojou činnosťou inej osobe. Je určené pre osoby v ekonomicko-právnych profesiách na náhradu finančnej škody, ktorú môžu spôsobiť zlou radou, prípadne omylom pri výkone svojej profesie.

Krytie z poistenia:

čisté finančné škody, ktorými nie sú škody na veci alebo na zdraví

náklady na právnu obhajobu poisteného v súvislosti s nárokom uplatneným voči nemu v súvislosti s výkonom poistenej profesie

Poistenie je určené pre všetkých, ktorí podnikajú v cestnej nákladnej doprave. Podľa zákona nesie dopravca zodpovednosť za poškodenie, zničenie a stratu prepravovaného tovaru už okamihom prevzatia od odosielateľa.

Poistenie kryje škody počas:

vnútroštátnej cestnej prepravy

medzinárodnej cestnej prepravy

vnútroštátnej cestnej prepravy na území iného štátu

Poistenie je určené pre všetkých, ktorí podnikajú v cestnej nákladnej doprave. Podľa zákona nesie dopravca zodpovednosť za poškodenie, zničenie a stratu prepravovaného tovaru už okamihom prevzatia od odosielateľa.

Poisťovňa nahradí škodu na prevzatej zásielke vzniknutú:

poškodením, zničením, odcudzením, stratou

Poistenie poskytuje poistné krytie v súvislosti s legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd.

Poistenie sa vzťahuje na:

preventívne opatrenie na odvrátenie environmentálnej škody

nápravné opatrenia

náklady spojené s právnymi službami, znaleckými posudkami a iné