Ako nahlásiť
poistnú udalosť?

Logo spoločnosti
Telefonicky, alebo jednoducho online.
Logo spoločnosti
Radi Vám pri tom poradíme a pomôžeme.
Maskot Freddy

Pred nahlásením poistnej udalosti si pripravte:

Logo spoločnosti
Číslo zmluvy, poprípade celú poistnú zmluvu
Logo spoločnosti
Informáciu o mieste poistnej udalosti (kde, kedy, ako)
Logo spoločnosti
Osobné údaje zúčastnených, prípadne svedkov
Logo spoločnosti
Originál doklady
Ikonka havarovaného auta

poistenie motorových vozidiel

Ikonka domu

poistenie majetku

Ikona cestovného poistenia

cestovné poistenie

Aby mohla byť Vaša škoda vyriešená čo najrýchlejšie a k Vašej spokojnosti, je dôležité vykonať minimálne tieto kroky:

– Vyhotovte fotodokumentáciu.
– Poškodenú vec pred vykonaním obhliadky neopravujte. Mohlo by to mať vplyv na výšku poskytnutého plnenia.
– Čo najskôr ako to situácia dovolí začnite s upratovaním škôd, aby ste zabránili ďalšiemu poškodzovaniu svojho majetku.
– Zvyšky zničených vecí, pokiaľ Vám to situácia dovolí, ponechajte a uložte na mieste kvôli následnej prehliadke pracovníkmi poisťovne. Ak to z bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov nebude možné a budete musieť začať s odstraňovaním zvyškov skôr (teda pred návštevou pracovníkov poisťovne), bude nevyhnutné zaistiť preukaznosť vzniku škody a jej výšky a ďalej aj preukázanie existencie uvedených dôvodov, pre ktoré museli zvyšky byť odstránené (napr. Vaša vlastná fotodokumentácia, nariadenie hygienika a podobne).
– Veci, na ktorých zostalo poškodenie, ponechajte na prehliadku pracovníkmi poisťovne .Pri veciach, ktoré bude možné opraviť, vyčkajte s opravou na pokyn poisťovateľa. Pokiaľ bude nutné z bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov začať s opravou alebo s odstraňovaním zvyškov skôr, aj v tomto prípade bude nutné zaistiť preukázanie vzniku a výšky škody aj preukaznosť existencie uvedených dôvodov (ako pri veciach zničených).
– Všetky zachraňovacie práce a ďalšie činnosti zapíšte do zoznamu a vytvorte zoznam zničených a poškodených vecí s uvedením ich popisu, nadobúdacej ceny a veku. Každý zoznam potvrďte svojím podpisom a dátumom vyhotovenia.

Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?

– fotodokumentáciu poškodených alebo zničených vecí, ak ich budete mať
– zoznam poškodených a zničených vecí
– v prípade poškodenia stavby jej stavebné plány
– nadobúdacie doklady, účty (ak ich máte k dispozícii)
– vyplnené a podpísané tlačivo Oznámenie škody z poistenia majetku.

Poistenie liečebných nákladov

Obráťte sa na asistenčnú službu poisťovne, ale minimálne v týchto prípadoch URČITE:

– poistnej udalosti na cestách mimo Európy
– hospitalizácie
– úhrady za výkony nad 300 EUR,
– náročnejších, opakovaných ambulantných výkonov
– nutnosti zabezpečenia prevozu do SR (vrátane prevozu telesných pozostatkov a batožiny v prípade smrti).

Pri bežných ambulantných ošetreniach Vám rovnako odporúčame kontaktovať asistenčnú službu. V prípade, že máte dostatok finančných prostriedkov a rozhodli ste sa pre platbu v hotovosti, žiadajte od lekára vždy originál dokladu o zaplatení a originál lekárskej správy s uvedením diagnózy.

Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?

– originály lekárskej správy s uvedením diagnózy a zoznam vykonaných lekárskych výkonov
– originálny účet za ošetrenie, pobyt v nemocnici, za lieky predpísané lekárom a za prevoz
– vyplnené tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“

Poistenie pátrania a záchrany

Ak vám bola odcudzená batožina, informujte ihneď políciu a žiadajte spísanie protokolu – doklad o spôsobe prekonania prekážok chrániacich veci pred odcudzením alebo potvrdenie o lúpeži s potvrdením zoznamu odcudzených, stratených alebo zničených vecí.
Ak došlo k odcudzeniu alebo poškodeniu batožiny z ubytovacieho zariadenia, vyžiadajte si ubytovateľom potvrdený písomný doklad o vzniku škody s potvrdením zoznamu odcudzených, stratených alebo zničených vecí.
Ak došlo k poškodeniu alebo strate batožiny počas prepravy dopravcom, vyžiadajte si potvrdený písomný doklad o vzniku a rozsahu škody, poisťovni predložte aj cestovný a batožinový lístok.
V každom prípade sa snažte aj iným spôsobom zdokumentovať okolnosť škody, napríklad fotografiami alebo výpoveďami svedkov.

Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?

– potvrdenie organizácie zodpovednej za škodu
– originál dokladu o zakúpení kufra alebo cestovnej tašky
– doklad o spôsobe prekonania prekážok chrániacich veci pred odcudzením
– potvrdenie prepravcu o preprave veci a jej poškodení, zničení, alebo strate
– vyplnené tlačivo „Oznámenie o poistnej udalosti“

Poistenie zodpovednosti za škodu

Bez zbytočného odkladu oznámte asistenčnej službe, že došlo ku škode a podajte pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu.
Nepodpisujte žiadny dokument, ktorého obsahu nebudete rozumieť.
Neuznávajte svoju zodpovednosť za škodu bez súhlasu poisťovne, ani vzniknutú škodu v žiadnom prípade neuhrádzajte, a to ani čiastočne.
Oznámte neodkladne príslušným policajným orgánom každú škodovú udalosť, ktorá vznikla za okolností vzbudzujúcich podozrenie z trestnej činnosti.

Ak ste poškodeným a dopravná nehoda sa stala na území Slovenskej republiky
Vyžiadajte si od vinníka všetky údaje potrebné na uplatnenie Vášho nároku na náhradu škody – meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, obchodné meno a sídlo jeho poisťovne, číslo poistnej zmluvy. Uvedené údaje sa dajú zistiť aj na bielej karte vinníka, ktorú je povinný nosiť pri sebe.
Na to, aby ste mali všetky údaje, Vám poslúži formulár SPRÁVA O NEHODE

Ak ste poškodeným a dopravná nehoda sa stala v zahraničí
Policajný protokol podpisujte len vtedy, ak mu rozumiete a súhlasíte s jeho znením, inak v ňom uveďte svoje výhrady v slovenčine.
Zistite, s ktorou poisťovňou má vinník nehody uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu s pôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Na identifikáciu poisťovne vinníka postačuje evidenčné číslo vozidla vinníka a dátum nehody (adresy a telefónne čísla sú uvedené na zadnej strane zelenej karty).
Na to, aby ste mali všetky údaje, Vám poslúži formulár SPRÁVA O NEHODE

Ak ste vinníkom a dopravná nehoda sa stala na území Slovenskej republiky
v prípade, že ste nehodu spôsobili Vy, je potrebné ohlásiť ju poisťovni najneskôr do 15 dní.
Na to, aby ste mali všetky údaje, Vám poslúži formulár SPRÁVA O NEHODE

Ak ste vinníkom a dopravná nehoda sa stala v zahraničí
v prípade, že ste nehodu spôsobili Vy, je potrebné ohlásiť ju poisťovni najneskôr do 30 dní.
Na to, aby ste mali všetky údaje, Vám poslúži formulár SPRÁVA O NEHODE

Aké doklady a dokumenty sú potrebné pre nahlásenie poistnej udalosti?

– vyplnené a oboma stranami podpísané tlačivo SPRÁVA O NEHODE
– kópia vodičského preukazu vodiča, ktorý vozidlo v čase vzniku dopravnej nehody viedol
– kópia technického preukazu, resp. osvedčenia o evidencii poisteného vozidla,
– kópia zelenej karty
– vyplnené tlačivo „Oznámenie škody z poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla“. V tlačive treba uviesť kontaktnú osobu, u ktorej je možné vykonať obhliadku poškodeného vozidla.

Kedy URČITE volať k dopravnej nehode policajnú hliadku:

– ak je odhadovaná škoda nad 4000 €
– ak sa stala škoda na zdraví
– ak Vám bolo odcudzené vozidlo, prípadne jeho časti
– ak bolo Vaše vozidlo úmyselne poškodené (vandalizmus)
– ak sa účastníci nedohodli na jej zavinení
– ak je niektorí z vodičov pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky

Správa o nehode

Je potrebné, aby ste vyplnili a podpísali tlačivo SPRÁVA O NEHODE. Je to veľmi dôležitý krok pri nehode. Vyplnenie tlačiva je povinnosť, ktorá vyplýva z novely Zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktorá vstúpila do platnosti od 1. júna 2010. Až následne je možné nahlásiť škodu poisťovni. Správa o nehode by mala byť nevyhnutnou výbavou vozidla.


Logo Allianz
Logo Colonnade
Logo ČSOB
Logo Generali
Logo Genertel
Logo Groupama
Logo Komunálna poisťovňa
Logo Kooperativa
Logo Union
Logo Uniqa
Logo Wustenrot