Podnikateľský úver

Logo spoločnosti
Získajte férovú hypotéku s
najnižšou úrokovou sadzbou na trhu.
Logo spoločnosti
Užite si komfort pri vybavovaní Vášho úveru.
Logo spoločnosti
Získate s nami nadštandardný servis.
Maskot Freddy

Kontokorentný úver sa poskytuje formou debetného úverového rámca nastaveného na podnikateľskom účte klienta. Splácanie je priebežné, pripísaním platieb na podnikateľský účet. Splatenú časť je možné kedykoľvek opätovne čerpať.
Výhody: preklenutie krátkodobých výkyvov v likvidite firmy

Revolvingový úver
Revolvingový úver je účelové čerpanie úveru. Splácanie úveru prebieha formou splátok v dohodnutej výške k dohodnutým termínom. Lehota splatnosti je jedno zvyčajne dohodnuté obdobie, maximálne však po dobu jedného roka. Spolu maximálne 5 období.
Zabezpečenie: vlastná biankozmenka  vystavená majiteľmi, pohľadávky z obchodného styku, hnuteľný majetok, zásoby, nehnuteľný majetok, resp. iný majetok akceptovaný bankou

Krátkodobý, strednodobý, dlhodobý úver
Tieto druhy úveru sú poskytované na účelové čerpanie úveru. Splácanie úveru prebieha formou splátok v dohodnutej výške k dohodnutým termínom. Lehota splatnosti je určená v závislosti od druhu úveru: krátkodobý maximálne po dobu jedného roka, strednodobý maximálne po dobu piatich rokov, dlhodobý maximálne po dobu desiatich rokov, v závislosti od životnosti financovanej investície.
Zabezpečenie: vlastná biankozmenka  vystavená majiteľmi, pohľadávky z obchodného styku, hnuteľný majetok, zásoby, nehnuteľný majetok, resp. iný majetok akceptovaný bankou

Projektové financovanie sa poskytuje na financovanie novovzniknutých spoločností založených prioritne za účelom realizácie konkrétneho projektu. Ide napríklad o financovanie developmentu, výstavby, financovanie nových výrobných programov, financovanie nákupu podielov spoločností, a pod.

Tlačítko hypokalkulačky