havarijné poistenie

Logo spoločnosti
Poistenie je dobrovoľným druhom
poistenia motorových vozidiel,
ktoré slúži najmä k náhrade škôd
zapríčinených vodičom z vlastnej
viny na vlastnom motorovom vozidle.
Logo spoločnosti
Získate s nami nadštandardný servis.
Maskot Freddy
Ikonka auta so štítom

Havarijné poistenie (tzv. KASKO) je poistenie, pri ktorom si poistník uzatvára poistnú zmluvu s vybranou poisťovňou. Poistná zmluva zabezpečuje náhradu škody, ktorá vznikne pri jednom z rizík alebo pri kombinácii týchto rizík spojených s vozidlom:

havária, poškodenie alebo zničenie vozidla náhodnou udalosťou vzniknutou nárazom alebo stretom

škody na vozidle v dôsledku živelnej pohromy (záplava, krupobitie, požiar, pád stromu, víchrica, zosuv pôdy, a pod.)

odcudzenie vozidla alebo častí vozidla

vandalizmus, krádež vlámaním alebo lúpežným prepadnutím

pripoistenie nadštandardných asistenčných služieb

pripoistenie skiel

pripoistenie právnej ochrany

pripoistenie náhradného vozidla

pripoistenie batožiny

pripoistenie finančnej straty – GAP (v prípade krádeže alebo totálnej škody kryje vozidlo vo výške hodnoty nového vozidla)