podnikatelia

Logo spoločnosti
Patrí sem:

  • Poistenie majetku
  • Poistenie prerušenia prevádzky
  • Poistenie prepravy zásielok
  • Poistenie strojov a elektroniky

Logo spoločnosti
Získate s nami nadštandardný servis.
Maskot Freddy

Poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku vám zabezpečí finančnú hotovosť potrebnú na rekonštrukciu, opravu budov, strojov a zásob.

požiar, výbuch, úder blesku, pád lietadla

víchrica a krupobitie

povodeň, záplava, zemetrasenie, výbuch sopky, zosuv pôdy, lavína a ťarcha snehu

škody spôsobené vodou z vodovodného zariadenia

krádež vlámaním, lúpež, vandalizmus po krádeži vlámaním

náraz vozidla, dym, rázová vlna, pád stromov a stožiarov

rozbitie skla

Firmám, ktoré prerušením prevádzky prídu o zisk, avšak naďalej musia platiť fixné náklady je určené práve toto poistenie, ktoré sa vzťahuje na následnú škodu.

ušlý hrubý zisk

zvýšené prevádzkové náklady

nevyhnutné a účelne náklady, ktoré zabránia poklesu obratu, ku ktorému by došlo v priebehu doby ručenia

Poistenie chráni zásielku pred majetkovou ujmou v prípade poškodenia, zničenia alebo jej straty.

poškodenie zásielky

celková alebo čiastočná strata zásielky

náklady za prekládku, náklady spoločnej havárie a záchranné náklady

Poistenie kryje poistné nebezpečenstvá, ktoré nie sú kryté v klasickom majetkovom poistení.

Jedná sa o škody spôsobené náhodnou udalosťou, pri ktorej je obmedzená alebo znemožnená funkčnosť stroja ako napr. chyba obsluhy, skrat, prepätie alebo iné pôsobenie elektrického prúdu, konštrukčná chyba, vada materiálu a podobne.

Ďalšie druhy poistenia môžu byť:

stavebné poistenie

montážne poistenie

poistenie nákladu

poistenie pohľadávok

poistenie zodpovednosti